اثر سنجی ترافیکی

احداث مجتمع های بزرگ تجاری در زمین های با کاربری مسکونی یا فضای سبز در مراکز شهرهای بزرگ کشور هر روز بیشتر می شود. گسترش چنین مجتمع هایی آثار مختلفی بدنبال دارد که یکی از مهمترین آن تاثیراتی است که بر حمل و نقل شهر برجای می‌گذارد. در این قسمت از پروژه ها تاثیرات حمل و نقلی یک تغییر کاربری معین بر حسب موقعیت مکانی آن در شهر ارزیابی می‌شود. 

اثر سنجی ترافیکی

احداث مجتمع های بزرگ تجاری در زمین های با کاربری مسکونی یا فضای سبز در مراکز شهرهای بزرگ کشور هر روز بیشتر می شود. گسترش چنین مجتمع هایی آثار مختلفی بدنبال دارد که یکی از مهمترین آن تاثیراتی است که بر حمل و نقل شهر برجای می‌گذارد. در این قسمت از پروژه ها تاثیرات حمل و نقلی یک تغییر کاربری معین بر حسب موقعیت مکانی آن در شهر ارزیابی می‌شود. 

اثر سنجی ترافیکی

احداث مجتمع های بزرگ تجاری در زمین های با کاربری مسکونی یا فضای سبز در مراکز شهرهای بزرگ کشور هر روز بیشتر می شود. گسترش چنین مجتمع هایی آثار مختلفی بدنبال دارد که یکی از مهمترین آن تاثیراتی است که بر حمل و نقل شهر برجای می‌گذارد. در این قسمت از پروژه ها تاثیرات حمل و نقلی یک تغییر کاربری معین بر حسب موقعیت مکانی آن در شهر ارزیابی می‌شود.