اصلاح هندسی و ایمن‌سازی ورودی های شهر انابد و بلوار امام رضا (ع)


کارفرما
شهرداری انابد

سال شروع
1394

سال پایان
ادامه دارد