پايش شاخص‌های حمل‌ونقل و ترافيك شهر مشهد

 


کارفرما
سازمان ترافيك مشهد

سال شروع
1390

سال پایان
1391