پروژه ها

شرکت از سال 1388، واحد تضمین کیفیت را مستقر نموده و ضوابط و فرم‌های کنترلی زیادی را تدوین نموده و یا در دست تدوین دارد.

کلیه این روال‌ها و ضوابط برگرفته از نظام‌های QC و QA هستند. استانداردها، ضوابط و بخشنامه‌های مصوب کشور در بخش‌های وزارت راه و ترابری و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری از دیگر استانداردهایی هستند که کیفیت کار انجام‌شده به کمک آن‌ها کنترل می‌گردد.

اجرای منظم و دقیق امور و اقدامات بر اساس این روال‌ها، سیستمی منظم و قابل‌کنترل را ایجاد نموده که به کارفرمایان این اطمینان را می‌دهد که محصول نهایی تولیدشده فاقد اشتباه و هرگونه کاستی است. همچنین هیچ اطلاعاتی مفقود نخواهد شد.

پروژه ها

شرکت از سال 1388، واحد تضمین کیفیت را مستقر نموده و ضوابط و فرم‌های کنترلی زیادی را تدوین نموده و یا در دست تدوین دارد.

کلیه این روال‌ها و ضوابط برگرفته از نظام‌های QC و QA هستند. استانداردها، ضوابط و بخشنامه‌های مصوب کشور در بخش‌های وزارت راه و ترابری و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری از دیگر استانداردهایی هستند که کیفیت کار انجام‌شده به کمک آن‌ها کنترل می‌گردد.

اجرای منظم و دقیق امور و اقدامات بر اساس این روال‌ها، سیستمی منظم و قابل‌کنترل را ایجاد نموده که به کارفرمایان این اطمینان را می‌دهد که محصول نهایی تولیدشده فاقد اشتباه و هرگونه کاستی است. همچنین هیچ اطلاعاتی مفقود نخواهد شد.

پروژه ها

شرکت از سال 1388، واحد تضمین کیفیت را مستقر نموده و ضوابط و فرم‌های کنترلی زیادی را تدوین نموده و یا در دست تدوین دارد.

کلیه این روال‌ها و ضوابط برگرفته از نظام‌های QC و QA هستند. استانداردها، ضوابط و بخشنامه‌های مصوب کشور در بخش‌های وزارت راه و ترابری و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری از دیگر استانداردهایی هستند که کیفیت کار انجام‌شده به کمک آن‌ها کنترل می‌گردد.

اجرای منظم و دقیق امور و اقدامات بر اساس این روال‌ها، سیستمی منظم و قابل‌کنترل را ایجاد نموده که به کارفرمایان این اطمینان را می‌دهد که محصول نهایی تولیدشده فاقد اشتباه و هرگونه کاستی است. همچنین هیچ اطلاعاتی مفقود نخواهد شد.