برنامه ریزی و حمل و نقل

برنامه ریزی حمل و نقل ، فن نظام یافته ای از تجزیه و تحلیل ، تشخیص و راهکار در حمل و نقل و ترافیک است.
هدف کلی ایجاد ایمنی و سیستمی کارا و مناسب در ارتباط با نیازهای جاری و آینده و اولویتهای جامعه است. این برنامه موجب تحرک در توسعه اقتصادی و اجتماعی خواهد شد. کلمه ترافیک، خود گویای تبادل فرهنگی و اقتصادی و بالطبع حرکت انسانها و کالا از نقطه ای به نقطه دیگر است.

 مطالعات ساماندهی حمل‌ونقل و ترافیک شهر باخرز                               

کارفرما:                                         سال شروع: ۱۳۹۳

شهرداری باخرز                               سال پایان: ادامه دارد

 مطالعات حمل و نقل و ترافیک در تهیه طرح تفصیلی منطقه ویژه دوغارون

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۵

مشاور وراز                                      سال پایان: ۱۳۹۵

 مطالعات حمل‌ونقل و شبکه معابر در طرح جامع فیض‌آباد                                    

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۸۸

مشاور نقش آذین شهر                     سال پایان: ۱۳۸۹

 تدوین برنامه عملیاتی توسعه خطوط ویژه حمل‌ونقل همگانی مشهد

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۰

سازمان ترافیک مشهد                      سال پایان: ۱۳۹۱

 مطالعات مکان‌یابی ایستگاه‌های دوچرخه و اشاعه فرهنگ دوچرخه‌سواری در مشهد

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۲

سازمان ترافیک مشهد                      سال پایان: ۱۳۹۳

 مطالعات ساماندهی حمل‌ونقل و ترافیک شهر بردسکن                                  

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۸۶

شهرداری بردسکن                            سال پایان: ۱۳۹۰

 مطالعات ساماندهی حمل‌ونقل و ترافیک شهر درگز                                        

کارفرما:                                        سال شروع: ۱۳۸۸

شهرداری درگز                                سال پایان: ادامه دارد

 مطالعات ساماندهی حمل‌ونقل و ترافیک شهر تایباد                                      

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۸۸

شهرداری تایباد                                سال پایان: ۱۳۹۱