ترافیک

مطالعات ایمنی یکی از مهمترین مباحث در زمینه نحوه بهره‌برداری از یک مسیر عبوری می‌باشد زیرا ایمنی جاده‌ها در کشور ما دچار نقص‌های بسیاری می‌باشد که به این دلیل این حوزه حائز اهمیت زیادی می‌باشد. روند مطالعات ایمنی در شرکت مهندسان مشاور راه و تبادل به شرح ذیل می‌باشد:

  • برداشت وضعیت موجود مسیر از لحاظ ایمنی و تابلوهای علائم و تجهیزات ایمنی
  • تولید نقشه‌های وضعیت موجود و تحلیل و بررسی آنها از لحاظ نیاز به علائم و تجهیزات ایمنی
  • ارائه طرح پیشنهادی برای مسیر مورد نظر و ارائه آن به کارفرما

مطالعات ایمنی و ترافیک در این شرکت به سه بخش تقسیم میشود که عبارتند از:

  • طراحی و جانمایی علائم و تجهیزات ایمنی
  • انجام پروژه های ایمن سازی راه به صورت طرح و ساخت EPC
  • نظارت بر انجام عملیات ایمن سازی

پایش شاخص‌های حمل‌ونقل و ترافیک شهر مشهد

 

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۱

سازمان ترافیک مشهد                      سال پایان: ۱۳۹۷

 مشاور ترافیک مناطق ۵، ۶، ۷، ۸ و ثامن شهر مشهد (۳ قرارداد)

کارفرما:                                         سال شروع: ۱۳۹۴

شهرداری مشهد                              سال پایان: ادامه دارد

 خدمات آمارگیری و شمارش حجم                                                            

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۲

سازمان ترافیک مشهد                      سال پایان: ۱۳۹۳

 طراحی پایانه و پارکینگ ضلع جنوبی پارک ملت                                                 

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۳

مشاور پارت مهراز                             سال پایان: ۱۳۹۳

مطالعات ظرفیت پارکینگ پارک وحدت

 

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۳

مشاور زیست کاوش                        سال پایان: ۱۳۹۴

پایش شاخص‌های حمل‌ونقل و ترافیک شهر مشهد

 

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۰

سازمان ترافیک مشهد                      سال پایان: ۱۳۹۱

 بهینه‌سازی فازبندی تقاطع‌های مشهد با استفاده از شبیه‌سازی

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۲

مرکز کنترل ترافیک مشهد                  سال پایان: ۱۳۹۳

 آمارگیری پارامترهای ترافیکی سیستم‌های حمل‌ونقل شهر مشهد

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۲

سازمان ترافیک مشهد                       سال پایان: ۱۳۹۲