مطالعه و طراحی راه

ارائه خدمات مطالعه وطراحی راههای فرعی واصلی و ابنیه فنی مورد نیاز شامل:

  •  انجام مطالعات اولیه، امکان سنجی و توجیه فنی واقتصادی
  •  مطالعات و طراحی فاز یک و دو
  •  انجام عملیات نقشه برداری و مطالعات مرتبط و مورد نیاز

ارائه انجام انواع مطالعات بهسازی راههای موجود (الف تا ه) برای اصلاح نواقص و موقعیت های خطرناک، تکمیل و بهبود وضع موجود، افزایش سطح سرویس و یا ارتقای درجه راه. انجام مطالعات و طراحی واریانت های موردی در راههای موجود.

مطالعه و طراحی انواع تقاطع ها ی هم سطح و غیر هم سطح شامل:

  •  مطالعات اولیه و تعیین نوع تقاطع
  •  طراحی هندسی و روسازی تقاطع و تهیه نقشه های اجرایی (فازهای یک و دو)

 طراحی معابر روستای چهل‌حجره

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۳

دهیاری چهل حجره                          سال پایان: ۱۳۹۳

 طراحی معابر روستای فریزی

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۳

دهیاری فریزی                                سال پایان: ۱۳۹۳

 طراحی معابر روستای خین عرب

کارفرما:                                         سال شروع: ۱۳۹۳

دهیاری فریزی                               سال پایان: ادامه دارد

 مطالعه و بهسازی نوع الف محور سبزوار-حکم‌آباد

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۸۸

مشاور رمپ                                    سال پایان: ۱۳۸۹

 طراحی معابر روستای روح‌آباد

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۳

دهیاری روح آباد                             سال پایان: ۱۳۹۳

 طراحی معابر روستای درآبد امام

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۳

دهیاری درآبد                                  سال پایان: ۱۳۹۳

 تکمیل کنارگذر بردسکن

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۸۷

مشاور رمپ                                    سال پایان: ۱۳۹۳

 مطالعات توجیه اولیه محورگناباد-کاخک

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۸۷

مشاور رمپ                                    سال پایان: ۱۳۸۹

 مطالعات توجیه اولیه محور کنارگذر گناباد

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۸۷

مشاور رمپ                                    سال پایان: ۱۳۸۹

مطالعات مقدماتی محور بجنورد-پرسه‌سو                                        

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۸۶

مشاور رمپ                                    سال پایان: ۱۳۸۸

 مطالعات مراحل ۱ و ۲ راه‌سازی و پل‌سازی منطقه گردشگری گلستان بینالود

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۸۷

مشاور رمپ                                    سال پایان: ۱۳۹۰

 مطالعات توجیه اولیه محورگناباد-خواف                                                 

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۸۷

مشاور رمپ                                    سال پایان: ۱۳۸۹