اصلاح هندسی معابر شهر فیض‌آباد

 


کارفرما
شهرداری فیض‌آباد

سال شروع
1394

سال پایان
ادامه دارد