اصلاح هندسی معابر و تقاطع های شهر سنگان

 


کارفرما
شهرداری سنگان

سال شروع
1394

سال پایان
1397