بهينه‌سازی فازبندی تقاطع‌های مشهد با استفاده از شبيه‌سازی


کارفرما
مركز كنترل ترافيك مشهد

سال شروع
1392

سال پایان
1393