تدوين برنامه عملياتی توسعه خطوط ويژه حمل‌ونقل همگانی مشهد


کارفرما
سازمان ترافيك مشهد

سال شروع
1390

سال پایان
1391