ترافیک

مطالعات ايمنی يكی از مهمترين مباحث در زمينه نحوه بهره‌برداری از يک مسير عبوری می‌باشد زيرا ايمنی جاده‌ها در كشور ما دچار نقص‌های بسياری می‌باشد كه به اين دليل اين حوزه حائز اهميت زيادی می‌باشد. روند مطالعات ايمنی در شرکت مهندسان مشاور راه و تبادل به شرح ذيل می‌باشد:

  • برداشت وضعيت موجود مسير از لحاظ ايمنی و تابلوهای علائم و تجهيزات ايمنی
  • توليد نقشه‌های وضعيت موجود و تحليل و بررسی آنها از لحاظ نياز به علائم و تجهيزات ايمنی
  • ارائه طرح پيشنهادی برای مسير مورد نظر و ارائه آن به كارفرما

ترافیک

مطالعات ايمنی يكی از مهمترين مباحث در زمينه نحوه بهره‌برداری از يک مسير

عبوری می‌باشد زيرا ايمنی جاده‌ها در كشور ما دچار نقص‌های بسياری می‌باشد كه به اين

دليل اين حوزه حائز اهميت زيادی می‌باشد. روند مطالعات ايمنی  به شرح ذيل می‌باشد:

  • برداشت وضعيت موجود مسير از لحاظ ايمنی و تابلوهای علائم و تجهيزات ايمنی
  • توليد نقشه‌های وضعيت موجود و تحليل و بررسی آنها از لحاظ نياز به علائم و تجهيزات ايمنی
  • ارائه طرح پيشنهادی برای مسير مورد نظر و ارائه آن به كارفرما

ترافیک

مطالعات ايمنی يكی از مهمترين مباحث در زمينه نحوه بهره‌برداری از يک مسير عبوری می‌باشد زيرا ايمنی جاده‌ها در كشور ما دچار نقص‌های بسياری می‌باشد كه به اين دليل اين حوزه حائز اهميت زيادی می‌باشد. روند مطالعات ايمنی در شرکت مهندسان مشاور راه و تبادل به شرح ذيل می‌باشد:

  • برداشت وضعيت موجود مسير از لحاظ ايمنی و تابلوهای علائم و تجهيزات ايمنی
  • توليد نقشه‌های وضعيت موجود و تحليل و بررسی آنها از لحاظ نياز به علائم و تجهيزات ايمنی
  • ارائه طرح پيشنهادی برای مسير مورد نظر و ارائه آن به كارفرما