تهیه نقشه های مرحله دوم خط 3 اتوبوس تندرو مشهد

 


کارفرما
شهرداری مشهد

سال شروع
1398

سال پایان
ادامه دارد