کارفرما
شهرداری مشهد

سال شروع
1399

سال پایان
1400