طراحی شبکه معابر در نوسازی بافت فرسوده محله عشرت‌آباد مشهد


کارفرما
مشاور شهر زیبا

سال شروع
1393

سال پایان
1394