طراحی معابر روستای فریزی

 


کارفرما
دهیاری فریزی

سال شروع
1393

سال پایان
1393