طراحی معابر روستای چهل‌حجره

 


کارفرما
دهیاری چهل‌حجره

سال شروع
1393

سال پایان
1393