طراحی میدان‌های كارگر و بوزجانی شهر تربت‌جام

 


کارفرما
شهرداري تربت‌جام

سال شروع
1389

سال پایان
1391