طراحی هندسی تقاطع‌های شریعتی، طالقانی و فلسطین شهر مشهد


کارفرما
مشاور رمپ

سال شروع
1386

سال پایان
1387