طراحی هندسی تقاطع ورودی شهر كاشمر

 


کارفرما
شهرداری کاشمر

سال شروع
1393

سال پایان
1394