طراحی هندسی خروجی شهر بایگ به سمت حصار

 


کارفرما
شهرداری بایگ

سال شروع
1394

سال پایان
1397