طراحی هندسی سه را کوشکی و میدان ابن سینا شهر اسفراین


کارفرما
شهرداری اسفراین

سال شروع
1396

سال پایان
1398