طراحی هندسی مجموعه میدان دوم تربیت شهر مشهد

 


کارفرما
مشاور شهر زیبا

سال شروع
1393

سال پایان
1396