طراحی هندسی مجموعه میدان سعدی شهر مشهد

 


کارفرما
مشاور شهر زیبا

سال شروع
1393

سال پایان
1397