طراحی هندسی میدان مادر شهر کاشمر

 


کارفرما
شهرداری کاشمر

سال شروع
1393

سال پایان
1394