طراحی هندسی ورودی شهر بایگ از سمت تربت حیدریه


کارفرما
شهرداری بایگ

سال شروع
1394

سال پایان
1397