طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های شهر فیروزه


کارفرما
شهرداری فیروزه

سال شروع
1395

سال پایان
ادامه دارد