طرح هندسی

تصادفات رانندگي و ايجاد صف های طولانی معضلی است كه در راههای اغلب كشورهای دنيا و از جمله ايران وجود دارد. بخصوص اين مشكل در مناطق شهری، موجب كاهش سطح ايمنی ترافيك، افزايش زمان تأخير سفرها، افزايش مصرف سوخت خودروها و نيز آلاينده های توليد شده توسط آنها می شود. تا سال 1970 ميلادی در اكثر كشورها، مشكل ترافيك در مناطق شهری، مسئله قابل توجهی نبود، اما در سالهای اخير، با افزايش حجم ترافيك و ورود روزانه دهها خودروی جديد به اين چرخه، مشكل پديد آمدن گره های ترافيكی متعدد در معابر شهری، باعث شده كه مهندسين ترافيك و راه و ترابری به فكر راه حل هايی جهت روان سازی ترافيك باشند.