مشاور ترافیک مناطق 5، 6، 7، 8 و ثامن شهر مشهد (3 قرارداد)


کارفرما
شهرداری مشهد

سال شروع
1394

سال پایان
1400