مطالعات اثرسنجی ترافیکی و پارکینگ مجتمع اقامتی تجاری باب الجواد


کارفرما
بنیاد مستضعفان

سال شروع
1397

سال پایان
1397