مطالعات اثرسنجی ترافیکی و پارکینگ هتل حبیب

 


کارفرما
تعاونی اعتباری عسکریه

سال شروع
1393

سال پایان
1393