مطالعات حمل‌ونقل و شبكه معابر در تهيه طرح تفصيلی بردسكن


کارفرما
مشاور نقش‌آذين شهر

سال شروع
1389

سال پایان
1391