مطالعات ساماندهي حمل‌ونقل و ترافيك شهر درگز

 


کارفرما
شهرداري درگز

سال شروع
1388

سال پایان
ادامه دارد