مطالعات مراحل اول و دوم اتصال بولوار نماز به تقاطع غیرهمسطح انقلاب اسلامی شهر مشهد


کارفرما
شهرداری مشهد

سال شروع
1398

سال پایان
ادامه دارد