مطالعات مراحل اول و دوم سيويل مجموعه مسكونی 700 واحدی انديشه


کارفرما
مشاور فضازيست

سال شروع
1387

سال پایان
1388