مطالعات مراحل اول و دوم سيويل پروژه فضای باز عمومی هشت‌آباد


کارفرما
شهرداری مشهد

سال شروع
1399

سال پایان
1400