مطالعات مرحله اول ترافيك در پروژه پياده‌روسازی بلوار وكيل‌آباد مشهد


کارفرما
مشاور فضازيست

سال شروع
1389

سال پایان
1390