مطالعات مقدماتی محور بجنورد-پرسه‌سو

 


کارفرما
مشاور رمپ

سال شروع
1386

سال پایان
1388