مطالعات مکان‌یابی ايستگاه‌های دوچرخه و اشاعه فرهنگ دوچرخه‌سواری در مشهد


کارفرما
سازمان ترافيك مشهد

سال شروع
1392

سال پایان
1393