مطالعات مکانیابی پایانه‌های بار در مبادی ورودی شهر مشهد


کارفرما
شهرداری مشهد

سال شروع
1399

سال پایان
ادامه دارد