مطالعات مرحله اول اتصال آزادراه مشهد، چناران، قوچان به حریم و معابر شهر شاندیز


کارفرما
شهرداری شاندیز

سال شروع
1400

سال پایان
ادامه دارد