مطالعه و طراحی راه

ارائه خدمات مطالعه وطراحی راههای فرعی واصلی و ابنیه فنی مورد نیاز شامل:

  •  انجام مطالعات اولیه، امکان سنجی و توجیه فنی واقتصادی
  •  مطالعات و طراحی فاز یک و دو
  •  انجام عملیات نقشه برداری و مطالعات مرتبط و مورد نیاز

ارائه انجام انواع مطالعات بهسازی راههای موجود (الف تا ه) برای اصلاح نواقص و موقعیت های خطرناک، تکمیل و بهبود وضع موجود، افزایش سطح سرویس و یا ارتقای درجه راه. انجام مطالعات و طراحی واریانت های موردی در راههای موجود.

مطالعه و طراحی انواع تقاطع ها ی هم سطح و غیر هم سطح شامل:

  •  مطالعات اولیه و تعیین نوع تقاطع
  •  طراحی هندسی و روسازی تقاطع و تهیه نقشه های اجرایی (فازهای یک و دو)