نظارت بر اجرای خط 3 اتوبوس تندرو مشهد

 


کارفرما
شهرداری مشهد

سال شروع
1398

سال پایان
1399