پايش شاخص‌های حمل‌ونقل و ترافيک شهر مشهد

 


کارفرما
سازمان ترافيك مشهد

سال شروع
1391

سال پایان
ادامه دارد