نظارت

شخص حقیقی یا حقوقی با صلاحیت حرف ای است که با دارا بودن مدرک معتبر دانشگاهی و صلاحیت حرفه ای یا گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره مهندسی، بر امر اجرای عملیت ساختمانی اعم از نحوه و کیفیت اجرا و نیز مصالح مورد مصرف ، بر اساس نقشه های اجرایی مصوب و در انطباق و تطابق با مقررات ملی ساختمان و نشریات سازمان مدیریت و برنام ریزی کشور و سایر نظام نامه ها و آئین نامه های فنی و حفاظتی و ایمنی نظارت دارد.نظارت بر دو نوع است:نظارت مقیم و نظارتعالیه

نظارت بر اجرای خط ۳ اتوبوس تندرو مشهد

کارفرما:                                         سال شروع: ۱۳۹۸

شهرداری مشهد                              سال پایان: ۱۳۹۹

 

ادامه نظارت بر اجرای خط ۳ اتوبوس تندرو مشهد

کارفرما:                                         سال شروع: ۱۳۹۹

شهرداری مشهد                              سال پایان: ادامه دارد