اثر سنجی ترافیکی

احداث مجتمع های بزرگ تجاری در زمین های با کاربری مسکونی یا فضای سبز در مراکز شهرهای بزرگ کشور هر روز بیشتر می شود. گسترش چنین مجتمع هایی آثار مختلفی بدنبال دارد که یکی از مهمترین آن تاثیراتی است که بر حمل و نقل شهر برجای می‌گذارد. در این قسمت از پروژه ها تاثیرات حمل و نقلی یک تغییر کاربری معین بر حسب موقعیت مکانی آن در شهر ارزیابی می‌شود. 

مطالعات اثرسنجی ترافیکی و پارکینگ مجتمع اقامتی- تجاری باب الجواد

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۷

بنیاد مستضعفان                             سال پایان: ۱۳۹۷

مطالعات اثرسنجی ترافیکی و پارکینگ مجتمع تجاری خانه مدرن پاسارگاد

کارفرما:                                        سال شروع: ۱۳۹۸

خانه مدرن پاسارگاد                        سال پایان: ادامه دارد

مطالعات اثرسنجی ترافیکی و پارکینگ برج مسکونی ارشاد

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۵

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی               سال پایان: ۱۳۹۵

مطالعات اثرسنجی ترافیکی و پارکینگ مجتمع های مسکونی بنیاد مسکن

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۵

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی               سال پایان: ۱۳۹۵

مطالعات اثرسنجی ترافیکی و پارکینگ مجتمع اقامتی فرهنگی پیامبر اعظم

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۶

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی               سال پایان: ۱۳۹۶

مطالعات اثرسنجی ترافیکی و پارکینگ برج  اقامتی دانش            

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۵

آقای طوسی                                    سال پایان: ۱۳۹۵

مطالعات اثرسنجی ترافیکی و پارکینگ برج مسکونی VIP باران

کارفرما:                                           سال شروع: ۱۳۹۵

گروه مهندسی باران                           سال پایان: ۱۳۹۵

مطالعات اثرسنجی ترافیکی و پارکینگ برج مسکونی باران ۳

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۵

گروه مهندسی باران                          سال پایان: ۱۳۹۵

مطالعات اثرسنجی ترافیکی و پارکینگ برج  تجاری-اداری یاس

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۳

تعاونی اعتباری عسکریه                    سال پایان: ۱۳۹۳

 

مطالعات اثرسنجی ترافیکی و پارکینگ مسکونی هاشمیه                                          

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۳

تعاونی نظام مهندسی                       سال پایان: ۱۳۹۳

 

مطالعات اثرسنجی ترافیکی و پارکینگ مجتمع مسکونی رایان

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۴

هلدینگ باهر                                  سال پایان: ۱۳۹۴

 

 مطالعات اثرسنجی ترافیکی و پارکینگ هتل حبیب             

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۶

تعاونی اعتباری عسکریه                    سال پایان: ۱۳۹۶

 

 مطالعات اثرسنجی ترافیکی و پارکینگ مجتمع مسکونی لویزان

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۳

تعاونی مسکن شهر آرا                      سال پایان: ۱۳۹۳

 

 مطالعات اثرسنجی ترافیکی و پارکینگ برج مسکونی مهندسان

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۳

تعاونی مسکن آب و خاک                 سال پایان: ۱۳۹۳

 

 مطالعات اثرسنجی ترافیکی و پارکینگ مجتمع پزشکان سلامت

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۳

آقای دکتر سلامت                            سال پایان: ۱۳۹۳

 مطالعات اثرسنجی ترافیکی و پارکینگ مجتمع فرهنگی و تفریحی نظام مهندسی

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۳

نظام مهندسی خراسان رضوی            سال پایان: ۱۳۹۳

 مطالعات اثرسنجی ترافیکی و پارکینگ مجتمع مسکونی بهمن

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۳

تعاونی مسکن تامین اجتماعی           سال پایان: ۱۳۹۳

 مطالعات اثرسنجی ترافیکی و پارکینگ برج تجاری موعود         

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۲

آقای جعفری                                   سال پایان: ۱۳۹۲

 مطالعات اثرسنجی ترافیکی و پارکینگ برج تجاری-مسکونی فرشته

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۲

شرکت سرمایه گذاری فرشته              سال پایان: ۱۳۹۲

 مطالعات اثرسنجی ترافیکی و پارکینگ هتل حبیب             

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۳

آقای حبیبی                                    سال پایان: ۱۳۹۳

 مطالعات اثرسنجی ترافیکی و پارکینگ برج تجاری-اداری سپهر کوهسنگی

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۲

شرکت سپهر هشتم                          سال پایان: ۱۳۹۲

 مطالعات اثرسنجی ترافیکی و پارکینگ هتل عدالتیان          

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۲

آقای عدالتیان                                 سال پایان: ۱۳۹۲

 مطالعات اثرسنجی ترافیکی و پارکینگ برج تجاری-اقامتی آراد

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۲

نقش شارستان ناهید                       سال پایان: ۱۳۹۲

مطالعات پارکینگ و اثرسنجی ترافیکی احداث برج هاشمیه ۱۰

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۲

آقای اورعی                                     سال پایان: ۱۳۹۲

 مطالعات اثرسنجی برج مانیا                                                   

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۲

آقای کرایه چیان                              سال پایان: ۱۳۹۲

 مطالعات اثرسنجی برج مسکونی یاس                                                       

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۲

شرکت زیبا سازه                               سال پایان: ۱۳۹۲